Zresetuj hasło

kliknij, aby powiększyć
Wczytywanie mapy
Niestety, nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwórz mapę
Szukanie zaawansowane
Wyniki szukania

Regulamin

Regulamin portalu internetowego

 „eNOCLEGI”

Portal internetowy dostępny pod  adresem https://enoclegi.biz prowadzony przez Sylwię Sobańską wykonującą działalność gospodarczą pod firmą  Sylwia Sobańska OTO  pod adresem 34-500 Zakopane, ul. Stroma 2a,  NIP: 6551866201, REGON: 122865033, tel.: +48 788 633 633, adres poczty elektronicznej: info@enoclegi.biz, udostępniony jest na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

 §1 Definicje

 1. Portal – portal internetowy działający pod domeną https://enoclegi.biz.
 2. Administrator – Sylwia Sobańska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Sylwia Sobańska OTO  pod adresem 34-500 Zakopane, ul. Stroma 2a,  NIP: 6551866201, REGON: 122865033.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Portalu.
 4. Udostępniający – Użytkownik zamieszczający udostępniający obiekt noclegowy lub wypoczynkowy zgodnie z warunkami określonymi w Ogłoszeniu.
 5. Turysta – Użytkownik korzystający z możliwości Rezerwacji.
 6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.
 7. Ogłoszenie – przygotowane przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące oferty wynajmu obiektu noclegowego lub wypoczynkowego, stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.
 8. Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika w tym informacje o jego ogłoszeniach lub rezerwacjach.
 9. Formularz ogłoszenia – formularz dostępny na Portalu umożliwiający publikację ogłoszenia.
 10. Rezerwacja – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikami dotycząca najmu obiektu noclegowego lub wypoczynkowego.
 11. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta użytkownika na Portalu z wykorzystaniem Formularza rejestracji.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Portalu umożliwiający założenie Konta użytkownika.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu własnych usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  c) dostęp do poczty elektronicznej.
 6. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
 7. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi nie wymagające rejestracji, w szczególności usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych na Portalu.
 8. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi wymagające rejestracji, w szczególności:
  a) umożliwia dostęp do Konta użytkownika,
  b) umożliwia zamieszczanie Ogłoszeń,
  c) umożliwia dokonywanie Rezerwacji,
  d) udostępnia możliwość zamieszczania komentarzy przez Turystę.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora na Portalu.
 11. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 12. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści (w tym artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów),
  c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§ 3 Rejestracja na Portalu

 1. Użytkownikiem Portalu może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez:
  – nadanie unikalnej nazwy użytkownika,
  – wskazanie adresu poczty elektronicznej,
  – wskazanie charakteru działalności Użytkownika na Portalu.
 3. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
 4. Dokonując rejestracji na Portalu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 5. Pierwsze hasło umożliwiające zalogowanie się na Portalu, a tym samym umożliwiające dostęp do Konta użytkownika nadawane jest przez Administratora automatycznie oraz jest przesyłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji.
 6. Po dokonaniu rejestracji, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 7. Usługi o których mowa w ust. 6, świadczone są nieodpłatnie lub odpłatnie zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz informacjami o Usłudze udostępnionymi na Portalu. Usługi dostępne na Portalu mogą być świadczone na podstawie odrębnie zawartych umów.
 8. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto użytkownika.
 9. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Użytkownika.
 10. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania Konta użytkownika innym podmiotom.
 11. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie na Portalu.
 12. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta użytkownika.

§ 4 Konto użytkownika

 1. Po poprawnym przebiegu procesu rejestracji w ramach Portalu tworzone jest Konto użytkownika.
 2. Użytkownik posiadający Konto użytkownika zależnie od wskazanego podczas rejestracji charakteru działalności na Portalu może dokonywać Rezerwacji albo publikować Ogłoszenia oraz dokonywać Rezerwacji.
 3. W ramach korzystania z Portalu Użytkownik może umieszczać treści zależnie od rodzaju Usługi, z której korzysta (treści słowne, graficzne itp.). Treści zamieszczane na Portalu muszą zawsze odpowiadać celowi Usługi, w ramach której udostępniono możliwość dodawania treści.
 4. Użytkownik nie może zamieszczać treści o których mowa w §7 ust. 5.
 5. Zabrania się zamieszczania treści poddanych obróbce poprzez usunięcie lud dodawanie poszczególnych elementów zdjęcia lub nagrania audiowizualnego lub zmiany oryginalnej kompozycji. Zabrania się dodawania treści o charakterze pornograficznym lub godzących w dobre obyczaje.
 6. Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek treści na Portalu zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tych treści oraz ich publikacji.
 7. Użytkownik z chwilą zamieszczenia treści na Portalu udziela Administratorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z treści w zakresie udostępniania treści w ramach Portalu poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie (w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz emitowanie) w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu.
 8. Użytkownik udziela licencji o której mowa w ust. 7 wyłącznie w ramach usług świadczonych na Portalu oraz w celu świadczenia ich przez Administratora. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie przez Administratora zmian w treściach objętych licencją w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia usług dostępnych na Portalu.
 9. Licencja o której mowa w ust. 7-8 udzielana jest przez Użytkownika bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Użytkownika i innych podmiotów uprawnionych do treści.
 10. Licencja o której mowa w ust. 7-8 wygasa z chwilą usunięcia przez Użytkownika treści z zasobów Portalu.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści zamieszczanych przez Użytkownika w ramach Portalu, co może skutkować odmową publikacji treści na Portalu w przypadku, gdy zamieszczona przez Użytkownika treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 5 Zasady zamieszczania Ogłoszeń

 1. W celu zamieszczenia Ogłoszenia Udostępniający loguje się na Portalu oraz wypełnia Formularz ogłoszenia dostępny po wyborze opcji Dodaj nowy obiekt lub Dodaj obiekt uwidocznionej na Koncie użytkownika oraz na stronie głównej Portalu.
 2. Wypełniając Formularz ogłoszenia Udostępniający jest zobowiązany do wskazania co najmniej informacji obowiązkowych oznaczonych gwiazdką (*).
 3. Wypełniając Formularz ogłoszenia Udostępniający:
  a) dokonuje opisu udostępnianego obiektu, w szczególności poprzez wskazanie typu obiektu; maksymalnej liczbie gości; miejscowości, w której zlokalizowany jest obiekt;
  b) określa cenę za pobyt w obiekcie oraz opłaty za usługi dodatkowe związane z pobytem w obiekcie; określa minimalny okres rezerwacji;
  c) może zamieścić zdjęcia udostępnianego obiektu lub odnośniki do serwisu YouTube lub Vimeo zawierające treści multimedialne dotyczące udostępnianego obiektu. Zamieszczone zdjęcia oraz multimedia, do których umieszczono odnośniki muszą odpowiadać postanowieniom §4 ust. 3-6 oraz dotyczyć wyłącznie udostępnianego obiektu;
  d) może zamieścić szczegółowe informacje o udostępnianym obiekcie m. in. powierzchnię obiektu, ilość sypialni, łazienek oraz informacje o początku i końcu doby hotelowej;
  e) może zamieścić adres, pod którym znajduje się udostępniany obiekt;
  f) może wskazać dodatkowe cechy i udogodnienia udostępnianego obiektu;
  g) dokonuje wskazania okresu dostępności obiektu tj. okresu, w którym Turysta może dokonać Rezerwacji obiektu.
 4. Publikacja Ogłoszenia na Portalu jest usługą odpłatną. Warunki szczegółowe oraz wysokość odpłatności za publikację ogłoszenia ustalane są pomiędzy Administratorem a Udostępniającym indywidualnie, w szczególności poprzez zawarcie odrębnej umowy.
 5. Administrator w celu wyeliminowania potencjalnych oszustw oraz publikacji fałszywych Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji Udostępniającego poprzez żądanie przesłania wypisu z CEIDG, innego właściwego rejestru przedsiębiorców lub innego dokumentu dotyczącego działalności Udostępniającego.
 6. Opłaty związane z publikacją Ogłoszenia Udostępniający jest zobowiązany dokonywać w formie wpłaty na rachunek bankowy Administratora o numerze 06 1140 2004 0000 3102 7475 1639 prowadzony przez mBank S.A., wskazując w tytule przelewu nazwę Udostępniającego (nazwa Użytkownika wykorzystywana na Portalu) oraz tytuł Ogłoszenia.
 7. Administrator danych dokonuje aktywacji Ogłoszenia na Portalu po zweryfikowaniu zgodności treści Ogłoszenia z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ustaleniem z Udostępniającym warunków szczegółowych oraz wysokości odpłatności za publikację ogłoszenia.
 8. Udostępniający posiada możliwość edycji ogłoszenia po jego aktywacji przez Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji treści Ogłoszenia po jego edytowaniu przez Udostępniającego.

§ 6 Rezerwacja

 1. W celu rozpoczęcia procesu Rezerwacji Turysta loguje się na Portalu, przechodzi do Ogłoszenia dotyczącego interesującego go obiektu oraz poprzez funkcjonalność dostępną na Portalu przy treści Ogłoszenia dokonuje wyboru okresu Rezerwacji (data przyjazdu oraz data wyjazdu) oraz wskazuje liczbę gości potwierdzając dokonany wybór poprzez użycie przycisku Zarezerwuj.
 2. Po przeprowadzeniu przez Turystę czynności opisanych w ust. 1, Administrator przesyła na adres poczty elektronicznej Udostępniającego informacje o chęci dokonania przez Turystę Rezerwacji na wskazany okres czasu i liczbę gości.
 3. Udostępniający niezwłocznie potwierdza możliwość dokonania Rezerwacji lub przekazuje informację o niedostępności obiektu w wybranym przez Turystę terminie. Potwierdzenie lub przekazanie informacji o niedostępności obiektu dokonywane jest poprzez przesłanie przez Udostępniającego wiadomości na adres poczty elektronicznej Turysty. W przypadku potwierdzenia rezerwacji, wiadomość o której mowa w zdaniu poprzednim zawiera dane do dokonania wpłaty na poczet Rezerwacji, a w szczególności wysokość opłaty na poczet Rezerwacji oraz numer rachunku bankowego do dokonania płatności.
 4. W celu dokonania Rezerwacji Turysta dokonuje opłaty na poczet Rezerwacji w formie zadatku w wysokości odpowiadającej 30% wartości dokonanej Rezerwacji (wskazanej w wiadomości, o której mowa w ust. 3) na rachunek bankowy Udostępniającego zgodnie z danymi otrzymanymi w wiadomości, o której mowa w ust. 3. Turysta jest zobowiązany do wniesienia opłaty na poczet Rezerwacji w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości o której mowa w ust. 3. Za dzień dokonania opłaty uznaje się dzień zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Udostępniającego.
 5. Brak wniesienia opłaty na poczet Rezerwacji jest równoznaczny z rezygnacją Turysty z Rezerwacji obiektu.
 6. Z chwilą prawidłowego wniesienia przez Turystę opłaty na poczet Rezerwacji, pomiędzy Udostępniającym a Turystą dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem przez Turystę obiektu Udostępniającego na zasadach i warunkach określonych w Ogłoszeniu i w związku z dokonaną Rezerwacją.
 7. Opłata wniesiona przez Turystę podlega zaliczeniu na cenę całkowitą należną za pobyt Turysty w obiekcie Udostępniającego zgodnie z dokonaną Rezerwacją. Dla opłaty wniesionej przez Turystę na poczet Rezerwacji stosuje się art. 394 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 8. Turyście, który dokonał Rezerwacji na podstawie art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zwarcia umowy (uprawnienie o którym mowa w art. 27 wskazanej ustawy).
 9. Administrator informuje, iż nie jest stroną umowy o której mowa w ust. 7, a jedynie pośredniczy w jej zawarciu pomiędzy Turystą a Udostępniającym.

§ 7 Zasady zamieszczania komentarzy

 1. Turysta, który dokonał poprawnej Rezerwacji obiektu, po zakończeniu pobytu w obiekcie Udostępniającego posiada możliwość zamieszczenia komentarza, do Ogłoszenia którego dotyczyła Rezerwacja.
 2. Zamieszczony przez Turystę komentarz musi być związany z obiektem, którego dotyczyła Rezerwacja.
 3. Turysta zamieszcza komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność, a tym samym przyjmuje na siebie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku z zamieszczeniem komentarza.
 4. Turysta zamieszczając komentarz powinien kierować się ogólnymi zasadami netykiety.
 5. Zabrania się umieszczania komentarzy, których treść:
  a) nawołuje do popełnienia czynu zabronionego lub pochwala popełnienie takiego czynu,
  b) obraża uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
  c) pomawia inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
  e) znieważa lub zniesławia inne osoby a także godzi w dobre imię tych osób,
  f) propaguje lub nawołuje do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
  g) narusza prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
  h) ma charakter bezprawny,
  i) zawiera odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
  j) zawiera informacje reklamowe lub marketingowe nie dotyczące działalności osoby publikującej ogłoszenie lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Administratora.
 6. Administrator jest uprawniony do usuwania w każdym czasie wszelkich treści, które naruszają lub w oczywisty sposób naginają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Administrator jest uprawniony do weryfikacji komentarza przez jego uwidocznieniem na Portalu.

 § 8 Odpowiedzialność

 1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy.
 2. Administrator informuje, iż w przypadku otrzymania urzędowej lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych umieszczanych przez Użytkownika lub związanej z nimi bezprawnej działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych informując równocześnie Użytkownika o zamiarze i przyczynie uniemożliwienia dostępu do danych.
 3. W przypadku, gdy dostęp do danych został uniemożliwiony przez Administratora ze względu na zdarzenie, o którym mowa w ust. 2 łącznie z powiadomieniem Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych, Administrator nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z uniemożliwieniem dostępu do danych.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę zamieszczonych treści. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub przepisów prawa, Administrator będzie kierował roszczenia te niezwłocznie do Użytkownika jako podmiotu odpowiedzialnego za zamieszczone treści, a Użytkownik przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Administratora.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań na Portalu, w szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Użytkownika umowy zawartej z innymi osobami w związku z ogłoszeniami zamieszczonymi na Portalu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Portalu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
 7. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 9. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do minimalnych granic odpowiedzialności dopuszczonych i określonych prawem właściwym ze względu na siedzibę Administratora lub według miejsca pobytu Użytkownika bądź też wynikających z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

§ 9 Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Administratora: info@enoclegi.biz.
 2. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w postaci udostępnienia Konta użytkownika, Administrator usuwa Konta użytkownika z Portalu.
 3. Usunięcie Konta użytkownika może spowodować zakończenie odpłatnych usług świadczonych przez Administratora na rzecz Użytkownika bez przyznania Użytkownikowi prawa do otrzymania zwrotu płatności za zamówioną a niewykorzystaną w całości lub części usługę, chyba że świadczenie usługi nie zostało rozpoczęte.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym do usunięcia Konta użytkownika za 14-dniowy okresem wypowiedzenia w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy od ostatniej aktywności na Koncie użytkownika minęło co najmniej 6 miesięcy albo gdy od dnia rejestracji na Portalu przez okres 3 miesięcy Użytkownik nie podjął żadnej czynności związanej z usługami świadczonymi za pośrednictwem Portalu.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Portalu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres info@enoclegi.biz.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 11 Własność intelektualna

Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) a nie pochodzące od Użytkowników korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na Portalu na co najmniej 14 dni przed wejście w życie zmian w Regulaminie.
 2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Portalu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 25.05.2018 r.